Azi: € 20,0067 lei 0,1206 $ 17,7357 lei 0,0096
Mâine: € 20,0224 lei 0,0157 $ 17,7314 lei 0,0043

Juan Luis Martin Ortigosa (BCR Chișinău): "Extinderea soluțiilor de canale electronice și noile servicii de card sunt principalele priorități pentru 2014"

Juan Luis Martin Ortigosa (BCR Chișinău): Sursa foto:

Vă prezentăm în continuare un interviu cu domnul Juan Luis Martin Ortigosa (foto), Președintele Executiv BCR Chișinău S.A., în care am discutat despre cariera dumnealui bancară, strategia băncii pentru următoarea perioadă, produsele și serviciile pe care banca le va oferi clienților, sectorul bancar din Republica Moldova ș.a. La sfârșit găsiți și varianta interviului în limba engleză.

- Stimate Domnule Ortigosa, în septembrie 2013 ați fost numit Președinte Executiv al BCR Chișinău. Cum ați fost primit în țara noastră și de colegii din sectorul bancar? Care au fost primele impresii despre Moldova?

- Primele mele impresii despre Moldova sunt foarte pozitive. La BCR Chișinău am descoperit o echipă de oameni valoroși orientați spre performanță. Colegii mei din alte bănci și clienții băncii sunt deschiși spre comunicare. Astfel am descoperit același spirit latin ca și în țara mea și adaptarea mea a fost rapidă.

- Până la BCR ați condus subsidiara Caixa Bank din Romania. Puteți să ne prezentați mai multe detalii despre experiența Dvs. din România – când a început? Care au fost obiectivele Dvs. personale și cele ale băncii? Care au fost principalele realizări?

- Am fost Președinte al CaixaBank Romania mai mult de cinci ani. Afacerile noastre s-au concentrat mai ales pe finanțarea corporațiilor spaniole, multinaționale și a companiilor de top din România, atât la nivel bilateral, cât și prin credite sindicalizate în colaborare cu celelalte bănci comerciale sau cu instituțiile financiare internaționale. Activitatea mea în România a fost excitantă și a reprezentat prima mea experiență de bancher în Europa Centrală. 

- Aveți o experiență bogată în sectorul bancar – care au fost etapele carierei Dvs? În ce țări ați activat?

- Până în 2007 am lucrat în sistemul bancar din Spania. În perioada 2007-2013 am activat în România.

- În Moldova ați venit cu o nouă echipă sau ați păstrat echipa precedentă de conducere? Ce schimbări la nivel de personal ați implementat?

- Echipa de conducere a fost parțial reînnoită, dar toate persoanele promovate au fost din interiorul BCR Chișinău. Principalele schimbări în personalul băncii au constat în promovarea celor mai valoroși angajați în poziții noi și revizuirea modelului nostru de business pentru o mai bună deservire a clienților existenți și viitori.

- Care sunt principalele obiective ale mandatului Dvs. trasate de acționari?

- Principalele obiective ale mandatului meu sunt trasate în planul de afaceri al BCR Chișinău, aprobat recent. Ne vom concentra în primul rând pe relansarea activităților comerciale ale băncii prin consolidarea relațiilor cu clienții existenți și atragerea de clienți noi, atât locali cât și internaționali. Aceasta ne va ajuta să atingem țintele financiare și operaționale stabilite. Un alt obiectiv este de a asigura conformarea activității băncii cu cerințele regulatorii din moldovenești și europene, să îmbunătățim guvernarea corporativă și sistemele de control bazate pe un management eficient al riscurilor și abordare prudențială.

- Recent, BCR Chișinău a anunțat despre schimbarea strategiei pentru următorii ani. De fapt, activitatea băncii se va concentra pe clienții corporativi. Care au fost motivele unei astfel de decizii? Erste Group nu vede oportunități în afacerile Retail din Moldova?

- Scopul nostru principal este de a obține excelență în Corporate Banking, atât în creditare, cât și în tranzacționare bancară. Dar vom deservi și persoanele fizice, angajați și parteneri ai clienților noștri corporativi. Aceasta va asigura o bază solidă de clienți pe termen mediu. Afacerile Retail vor veni în suportul celor Corporate. De asemenea ne vom concentra eforturile pe calitatea deservirii și dezvoltarea de soluții de e-banking și carduri. 

- Care sunt produsele/ serviciile destinate persoanelor fizice pe care se va concentra BCR Chișinău?

- Vom optimiza oferta noastră de produse pentru persoane fizice pentru a veni cu soluții mai atractive în domeniul economisirii și operațiunilor bancare. Extinderea soluțiilor de canale electronice și noile servicii de card reprezintă principalele priorități pentru anul 2014.

- Cu ce surprize veți veni în acest an? Va lansa BCR Chișinău produse/servicii noi care nu sunt prezente pe piața moldovenească?

- Pentru a veni cu produse și servicii noi care nu sunt prezente pe piața Republicii Moldova va fi nevoie să evaluăm potențialul pieței locale. În 2013 am lansat o soluție nouă de factoring și o soluție de transfer valutar în cadrul Grupului Erste. Pentru 2014 planificăm lansarea unei noi soluții de internet-banking și a altor produse relevante bazate pe tehnologii avansate.

- Care sunt principalele așteptări ale Dvs. de la sectorul bancar din Republica Moldova? Ce schimbări credeți că se vor produce în următorii 3-5 ani?

- Cred că în 3-5 ani sectorul bancar din Moldova se va consolida datorită suportului partenerilor locali și internaționali, împreună cu finanțarea de la instituțiile financiare internaționale. Aștept ca numărul băncilor care sunt parte a grupurilor internaționale va crește. Acest fapt va îmbunătăți concurența, eficiența și transparența sectorului bancar.

- La final, care este mesajul Dvs. pentru vizitatorii site-ului bancamea.md?

- Dragi vizitatori ai site-ului bancamea.md, BCR Chișinău este una din primele bănci cu capital străin, parte a unei instituții financiare de top cu o prezență puternică în Europa Centrală și de Est. Suntem deschiși pentru a susține afacerile și aspirațiile Dvs. personale prin oferirea celor mai valoroase soluții bazate pe expertiza de grup și experiența echipei locale. Ne bazăm parteneriatul pe încredere, etică de afaceri, transparență și eficiență.

- Vă mulțumim!

____________________________________________________________________________________________________

Interview with Juan Luis Martin Ortigosa, CEO of BCR Chisinau.

- Mr. Ortigosa, you have been appointed as CEO of BCR Chisinau in September, 2013. How our country and banking sector did encounter you? What are your first impressions here in Moldova?

- My first impressions about Moldova are very positive. I have discovered a team of valuable people interested to perform in BCR Chisinau. My colleagues from other banks and bank clients are open-minded and communicative. Besides, I have found the same Latin spirit than in my country so my adaptation has been quick.

- Before BCR you were leading the subsidiary of Caixa Bank in Romania. Tell us about your experience in Romania – when did it start? What were your personal and bank’s objectives? Which were the main achievements?

- I have worked as CEO of CaixaBank Romania for more than five years. Our business was mainly focused on financing Spanish Corporate, Multinationals and local Blue chips, both bilaterally or through syndicated loans, either in collaboration with other commercial banks or with IFI’s  My work in Romania was very exciting and my first experience as a Banker in  Central Europe.

- You have a big experience in banking sector – what were the phases (steps) of your career? Name please countries where you have worked?

- Until 2007 I worked in the Banking system in Spain. During 2007-2013 I worked in Romania.

- In Moldova you came with a new team or kept the previous management team? What are the changes done referring to the personnel/staff?

- The management team was partly renewed, but all of them have been promoted from inside BCR Chisinau. The main changes in personnel refers to the promotion of the most valuable employees in new positions, as well as in revising our business model to better serve our existing clients and the future ones.

- What are the main objectives set by shareholders for your mandate?

- The main objectives for my mandate are included in the business plan of BCR Chisinau, which was recently approved. We will mainly focus on resuming our commercial activity by activating existing clients and attracting new ones, both local and international. This will help us to achieve our financial and operational targets. Another objective is to comply with Moldovan and European regulatory norms and to improve corporate governance and control systems, based on proper risk management and prudential approach.

- Recently BCR Chisinau announced about the change of strategy for next years. In fact, the bank will concentrate on corporate clients. What were the reasons for this decision? Erste Group sees no opportunities in Retail Business here in Moldova?

- Our main objective is to excel in Corporate Banking, lending and transactional wise. But we will also serve individuals, above all employees and Partners of our corporate clients. This will ensure a solid base of clients in the midterm.  Retail business will support Corporate. On the other hand, we will focus on service quality and development of e-banking and cards solutions. 

- Which products/services for individual customers will BCR Chisinau focus on?

- We will optimise our product offer to individual clients to come up with more attractive solutions on savings and banking operations. The enlargement of electronic channels solutions and new card services are other of our main objectives for 2014 onwards-

- Will you come with some surprises this year? Will BCR Chisinau launch new products/services which are still not present in the Moldavian market?

- In order to come up with new products and services not present on the Moldovan market we will need to assess the local market potential. We have launched in 2013 a new factoring solution, as well as foreign currency transfer solution within Erste Group. For 2014, we plan to launch a new internet banking solution and some other relevant products based on high tech.

- What are your expectations from the banking sector of the Republic of Moldova? How do you think it will change in the next 3-5 years?

- I think that in 3-5 years the banking sector of Moldova will consolidate thanks to the support of its local and international partner’s alongside with the financing from IFIs. I expect that the number of banks part of international groups will increase. This fact will improve competition, as well as the efficiency and transparency of the banking sector.

- At the end please leave message for the bancamea.md’s visitors.

- Dear bancamea.md visitors, BCR Chisinau is one of the first banks with foreign capital, part of a leading financial institution with strong presence in Central and Eastern Europe. We are open to support your business and personal aspirations by offering you valuable solutions based on our group expertise and experience of our local team. We base our partnership on trust, business ethics, transparency and efficiency.

- Thank you!

Sursa: bancamea.md

Noutăți similare