Azi: € 19,1917 lei 0,0780 $ 17,8876 lei 0,0074

Victoriabank

Credit Prima casă

Moneda de depozit MDL
Tipul creditului Prima casă
Rata dobânzii 10.62%
Tipul ratei dobânzii flotanta
Termen (luni) 1 - 300 luni
Suma până la 90% din prețul de procurare a locuinței fără a depăși suma de 900,000 lei;
Scopul creditului Achiziționarea unui apartament sau casă de locuit pe teritoriul Republicii Moldova.

Condiţiile
 Condiíțiile de eligibilitate ale imobilului ce urmează a fi achiziționat:
- se află pe teritoriul Republicii Moldova;
- are valoarea de maxim 1.000.000 lei în contractul de vânzare cumpărare;
- este finalizată în proporție de 100% și înregistrată la SCT;
- este evaluată de un evaluator agreat de Victoriabank;
- nu prezintă vicii materiale conform raportului de evaluare;
- este liber de sarcini de înstrăinare sau grevare;
- imobilul va fi folosit exclusiv ca spațiu de locuit de către beneficiar / beneficiar + membrii familiei;
- pe parcursul derulării creditului nu se poate interveni cu lucrări care ar putea duce la diminuarea valorii acesteia, modificările se vor face exclusiv cu acordul scris al Victoriabank, pe baza unui deviz estimativ declarativ al clientului avizat de evaluator / expert tehnic;
- imobilul se poate vinde doar după achitarea integrală a creditului și dobânzilor aferente.

Criteriile de eligibilitate ale solicitantului:
- să aibă vârsta 18 și 45 de ani la momentul solicitării creditului ipotecar;
- să fie cetăţean al Republicii Moldova, angajat în Republica Moldova;
- să facă dovada avansului achitat deja vânzătorului (menționat în antecontractul de vânzare cumpărare), sau numerar în cont la Victoriabank;
- să dețină venituri eligibile - obține venituri și le confirmă cu documente, conform politicii de creditare a Victoriabank;
- se încadrează în Gî aprobat prin program - Gradul de îndatorare maxim acceptat este de 50% din veniturile oficiale nete cumulative ale beneficiarului și/sau ale familiei acestuia;
- să dispună de venituri pentru achitarea creditului ipotecar, a cărui rată lunară, plus dobânda și comisionul de garantare, să nu depăşească 50% din veniturile nete cumulative ale beneficiarului și/sau ale familiei acestuia, precum și ale rudelor de gradul I;
- să nu deţină în proprietate exclusivă sau comună în devălmășie cu soţul/soţia nicio locuinţă în decursul ultimelor 12 luni până la data solicitării creditului ipotecar şi să nu aibă în derulare un credit ipotecar pentru procurarea unei locuinţe;
- soțul/soția să nu dețină în proprietate exclusivă nicio locuinţă în decursul ultimelor 12 luni până la data solicitării creditului ipotecar şi să nu aibă în derulare un credit ipotecar pentru procurarea unei locuinţe;
- să nu fi procurat o locuinţă prin intermediul Programului, se referă la soț și soție.
Documente necesare Buletin de identitate (solicitant, soț/soție și, după caz, pentru persoanele care participă cu veniturile lor la credit),

Documentele care atestă veniturile persoanelor care NU încasează venitul la Victoriabank (pentru cei care încasează venitul la Victoriabank nu solicităm acte confirmative):
- Carnet / Contract de muncă + toate acordurile ulterioare,
- Adeverință de venit format Victoriabank, sau care conține toate informațiile solicitate de Victoriabank, completată nu mai târziu de 15 zile calendaristice până la data depunerii cererii,
- Acte care confirmă alte tipuri de venituri luate în considerare în completare pe lângă venitul de bază al solicitantului,
- Certificatele eliberate de ASP (soț, soție), cu privire la nedeținerea de imobile în proprietate.

Documente aferente imobilul procurat şi adus în garanţie:

- Actele de proprietate asupra imobilului (diferă în funcție de modalitatea de dobândire) și buletinul de identitate a vânzătorilor,
Extras SCT eliberat de ASP (îl solicită vânzătorul după semnarea antecontractului),
- Antecontract de vânzare – cumpărare din care sa reiasă prețul vânzării, avansul achitat și diferența rămasă de plată,
- Dovada achitării avansului (ex. extras cont curent, depozit, mențiune în antecontract/ contract etc.),
- Raportul de evaluare a imobilului, efectuat de un evaluator agreat de Victoriabank.
- Certificatul privind lipsa sau existența restanțelor față de buget aferent bunului supus înstrăinării/gajului eliberat de Serviciul Fiscal de Stat.
Alte taxe Comision analiză dosar – fără comision
Comision de administrare lunară credit - fără comision
Comision unic la acordarea creditului: 1% din suma creditului.
Comision de gestiune datorat către ODIMM - 0,5%/an, aplicat lunar la soldul garanției de stat (Garanția reprezintă 50% din soldul creditului).