Azi: € 19,1420 lei 0,0565 $ 18,2270 lei 0,0105

OTP Bank

Credit imobiliar Prima casă

Moneda de depozit MDL
Tipul creditului Prima casă
Rata dobânzii 10.62%
Tipul ratei dobânzii flotanta
Termen (luni) 1 - 300 luni
Suma 1 - 900 000
Gaj Acordarea creditului imobiliar Prima Casă e posibilă fără garanţii suplimentare, având un aport propriu minim de 10% de la valoarea de piață a imobilului – în calitate de gaj apare locuinţa procurată și garanția acordată de stat.
Condiţiile
 Criteriile de eligibilitate ale beneficiarului:
- vârsta până la 45 de ani
- cetățean al Republicii Moldova, angajat în Republica Moldova și să dispună de venituri din surse oficiale
- să nu dețină în proprietate exclusivă sau comună în devălmășie cu soțul/ soția nici o locuință în decursul ultimelor 12 luni până la data solicitării creditului ipotecar și să nu aibă în derulare un credit ipotecar pentru procurarea unei locuințe
- să nu fi procurat anterior o locuință prin intermediul Programului.

Condițiile de eligibilitate imobil:
- se află pe teritoriul Republicii Moldova
- valoarea indicată în contractul de vânzare-cumpărare nu depășește 1 milion MDL
- este finisată, dată în exploatare finală și înregistrată în modul corespunzător în Registrul bunurilor imobile, OCT, până la momentul depunerii cererii de creditare
- nu are nici un fel de defecte, vicii materiale sau juridice ascunse
- nu este grevată cu ipotecă sau alte drepturi ale terților, nu este supusă interdicțiilor aplicate de instanța de judecată, organul de urmărire penală, executorul judecătoresc, Administratorul insolvabilității sau alte organe competente.
Documente necesare - cererea de acordare a creditului, semnată de solicitantul de credit, soţ/soţie, fidejusor, după caz
- buletinul de identitate ( a fidejusorului, şoțului (iei), rudei de gradul I în caz de insuficienţă a propriilor venituri)
- adeverinţa de venit pentru primirea creditului (fidejusorului, soţului (iei), rudei de gradul I, după necesitate)
- carnet de muncă/contractul de muncă (fidejusorului, soţului(iei), rudei de gradul I, după necesitate)
- declaraţia pe venituri pentru ultimul an de gestiune vizată de Inspectoratul Fiscal de Stat (după caz)
- alte acte ce ar putea confirma existenţa şi provenienţa unor surse de venit suplimentare (pensii, transferuri de peste hotare, venituri provenite din contracte de arendă, dividende sau din alte surse)
- certificat eliberat de Instituția Publică ”Agenția Servicii Publice”, care confirmă faptul că beneficiarul nu deține în proprietate exclusivă sau comună în devălmășie cu soțul/ soția – sau soțul-soția beneficiarului nu deține în proprietate exclusivă nici o locuință în decursul ultimelor 12 luni până la solicitarea certificatului

Documentele aferente imobilului:

- raportul de evaluare a imobilului efectuat de către compania de evaluare agreată de Bancă. Acesta va fi perfectat la prezentarea extrasului din Registrul bunurilor imobile (Oficiul Cadastral Teritorial – în continuare OCT)
- certificatului OCT privind valoarea bunului imobil
- documentele care confirmă dreptul de proprietate asupra imobilului indicate în Extrasul din Registrul bunurilor imobile (OCT)
- alte documente la cererea băncii.
Alte taxe Comision de eliberare – 1%.
Comision de garantare – 0,208% lunar