Azi: € 19,3586 lei 0,0513 $ 17,7675 lei 0,0153

Eximbank

Creditul Prima Casă

Moneda de depozit MDL
Tipul creditului Prima casă
Rata dobânzii 10.62%
Tipul ratei dobânzii flotanta
Termen (luni) 12 - 300 luni
Suma până la 950.000 lei
Scopul creditului Procurarea bunurilor imobile cu destinaţie locativă în baza Programului de stat „PRIMA CASĂ”, locuințe sub formă de apartamente sau casele de locuit individuale date în exploatare şi înregistrate corespunzător în Registrul bunurilor imobile aflate pe teritoriul Republicii Moldova.
Condiţiile
 Pentru a putea deveni beneficiar al Programului, în momentul depunerii cererii la Bancă, solicitantul trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiţii:
a) să aibă vîrsta de pînă la 45 de ani;
b) să fie cetăţean al Republicii Moldova, angajat în Republica Moldova şi să dispună de venituri din surse oficiale;
c) să aibă o participație proprie inițială de de cel puțin 10% din prețul de procurare al locuinței;
d) mărimea ratei lunare pentru achitarea creditului ipotecar, plus dobînda și comisionul de garantare, să nu depăşească 50% din veniturile oficiale nete cumulative ale beneficiarului și/sau ale familiei acestuia, precum și ale rudelor de gradul I în cazul cînd acestea sunt fidejusori;
e) să nu deţină în proprietate exclusivă sau comună în devălmășie cu soţul/soţia nici o locuinţă în decursul ultimelor 12 luni pînă la data solicitării creditului ipotecar şi să nu aibă în derulare un credit ipotecar pentru procurarea unei locuinţe;
f) soțul/soția beneficiarului să nu dețină în proprietate exclusivă nici o locuinţă în decursul ultimelor 12 luni pînă la data solicitării creditului ipotecar şi să nu aibă în derulare un credit ipotecar pentru procurarea unei locuinţe;
g) să nu fi procurat anterior o locuinţă prin intermediul Programului;
Documente necesare Pentru a putea deveni beneficiar al Programului, solicitantul va depune la Bancă următorul set de acte:
a) cererea de acordare a creditului în cadrul Programului semnată de solicitant;
b) cererea de acordare a garanției de stat în cadrul Programului semnată de solicitant;
c) declarația privind regimul stării civile;
d) certificat eliberat de Instituția Publică „Agenția Servicii Publice” care confirmă faptul că beneficiarul nu deține în proprietate exclusivă sau comună în devălmășie cu soţul/soţia - sau soțul/soția beneficiarului nu deține în proprietate exclusivă nici o locuință în decursul ultimelor 12 luni pînă la data solicitării certificatului;
e) acordul soțului/soției beneficiarului cu privire la prelucrarea de către ODIMM a datelor proprii cu caracter personal ;
f) acordul beneficiarului și a soțului/soției acestuia la primirea raportului de credit de către ODIMM conţinută în baza de date a biroului istoriilor de credit Î.M. „Biroul de credit” SRL ;
g) buletinul de identitate al solicitantului, buletinul de identitate al soţului/soţiei, după caz;
h) adeverinţa de venit proprie a solicitantului, a soţului/soţiei, după caz ;
i) сarnetul de muncă (sau copia cu ștampila angajatorului) şi/sau certificatul eliberat de angajator și/sau contractul individual de muncă sau licenţa pentru activitate profesională, proprie și a soţului/soţiei, după caz;
j) alte documente care confirmă proveniența veniturilor oficiale nete;
k) extras valabil din Registrul bunurilor imobile pentru locuința care urmează a fi procurată prin intermediul Programului și Certificatul privind lipsa sau existența restanțelor față de buget aferent bunului supus înstrăinării/gajului eliberat de Serviciul Fiscal de Stat;
l) raport de evaluare a locuinței care urmează a fi procurată, de la o companie de evaluare agreată de către Bancă;
m) documentele prevăzute la lit. e) – j) al prezentului punct, ale rudelor de gradul I ale solicitantului în cazul în care se vor lua în considerare și veniturile lor la achitarea creditului.
Alte taxe De acordare: unic, pînă la 1% din valoarea creditului.
De garantare: Pînă la 0,5% anual din soldul garanției de stat stabilit de Ministerul Finanțelor. Comisionul va fi revizuit de Ministerul Finanțelor cel puţin odată la 2 ani.
Penalitate în cuantum de 0,1% pentru fiecare zi de întîrziere calculată de la suma ratelor neachitate în termen.