Azi: € 19,7985 lei 0,0445 $ 17,8856 lei 0,0908
Mi: € 19,8257 lei 0,0272 $ 17,9361 lei 0,0505

Clienții noștri