Azi: € 19,4600 lei 0,0600 $ 17,6228 lei 0,0168
Mâine: € 19,4308 lei 0,0292 $ 17,6869 lei 0,0641

Expert principal (Supraveghere bancară pe teren)

BNM

Post vacant: Expert principal pe perioada determinată responsabil de supravegherea bancară pe teren.

Cerințe minime obligatorii:

1) Studii şi experienţă

 • Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;
 • Experienţă profesională de cel puțin 2 ani în domeniul financiar-bancar;
 • Cunoașterea cadrului de supraveghere bancară din Republica Moldova;
 • Abilități de analiză și sinteză pornind de la un volum semnificativ de date și informații;
 • Cunoaşterea limbii române și limbii engleze la nivel avansat;
 • Cunoștințe aprofundate de utilizare a aplicațiilor Microsoft Office.

2) Competenţe comportamentale:

 • Gîndire ordonată, tact şi pricepere în munca cu oamenii, perseverenţă, rezistenţă la efort şi stres, adaptabilitate la situaţii noi, capacitatea de comutare rapidă la diverse probleme profesionale – dezvoltare foarte bună;
 • Capacitatea de a comunica oral şi în scris, de a fi în măsură să expună clar şi concis constatările, concluziile şi recomandările;
 • Orientare către performanță;
 • Cooperare;
 • Integritate organizațională;
 • Gândire conceptuală.

Principalele atribuții:

 • Efectuează controale complexe și tematice a activităţii băncilor comerciale din RM, care presupun evaluarea guvernării interne și a procedurilor de control la nivelul băncii și înaintează propuneri conform rezultatelor controalelor;
 • Participă în cadrul controalelor ca șef de control la băncile mari și medii;
 • Pregăteşte raportul privind controlul efectuat la bancă și alte materiale aferente, ce urmează a fi înaintate  pentru examinare Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei;
 • Efectuează controlul respectării de către bănci a cerinţelor Legii privind activitatea băncilor, Legii privind societăţile pe acţiuni, precum şi ale altor acte normative în domeniul supravegherii bancare;
 • Verifică dacă în urma controlului precedent, încălcările/neajunsurile depistate în procesul de evaluare a guvernării interne și a procedurilor de control au fost înlăturate/soluționate;
 • Examinează corespondența parvenită în cadrul Direcției și pregătește, în limitele competenței Direcției, a răspunsurilor la adresările şi interpelările parvenite.

Termen-limită: 1 aprilie 2019.

În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa formularul CV-ului online sau se va depune CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane, cu specificarea postului pentru care se aplică.

Pentru persoanele cu studii obținute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.) obținute în țara și instituțiile de învățământ respective.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Desfășurarea concursului va avea loc după cum urmează:

 1. Interviul profesional: Comisia de examinare va evalua modul în care candidatul răspunde unor criterii referitoare la cunoştinţe de specialitate şi capacitatea de analiză şi sinteză a candidatului. De asemenea, se vor testa verbal cunoştinţele de limbă engleză.
 2. Test IT (scris) se desfăşoară prin susţinerea unui test (în formă scrisă) în domeniul tehnologiilor informaționale care va include întrebări generale în acest domeniu.

Datele privind susţinerea probelor de concurs vor fi stabilite de comisia de examinare şi vor fi comunicate prin e-mail candidaţilor.

Tematica Interviului de selectare:

 • Reglementarea organizării şi funcţionării Băncii Naţionale a Moldovei;
 • Cadrul legal al activității bancare în Republica Moldova;
 • Riscurile specifice și Profilul de risc al băncilor.