Azi: € 19,4554 lei 0,0972 $ 16,8437 lei 0,0148
Mâine: € 19,5195 lei 0,0641 $ 16,8824 lei 0,0387

Economist principal (control financiar preventiv)

Post vacant: Economist principal pe durată determinată cu funcția de control financiar preventiv.

Atribuțiile direcției:

Efectuarea controlului financiar preventiv, zilnic, asupra  tuturor plăților, cheltuielilor și veniturilor, conform documentelor primare, prezentate de către subdiviziunile BNM și actelor normative interne și externe în vigoare, privind legalitatea şi eficientă acestora, care consemnează toate operaţiunile economice şi financiare ale BNM şi care servesc drept bază pentru înregistrare în registrele contabile, precum şi asigurarea unui sistem de control financiar intern adecvat. Analiza experienței Băncilor Centrale, organizațiilor internaționale și organelor de stat ale RM cu privire la diverse sectoare economico-financiare, precum și activității direcției. Elaborarea/modificarea/completarea/avizarea actelor normative interne, externe și altor documente aferente activității direcției. Participarea în cadrul comisiilor și/sau grupurilor de lucru. Alte activități conexe aferente activității direcției.

Obiectivele postului:

 • Efectuarea controlului financiar preventiv, zilnic, asupra  tuturor plăților, cheltuielilor și veniturilor, conform documentelor primare, prezentate de către subdiviziunile BNM și actelor normative interne și externe în vigoare, privind legalitatea şi eficientă acestora. Participarea la procesul de elaborare/modificare/completare/avizare a actelor normative interne, externe și altor documente aferente activității direcției.
 • Economistul principal pe parcursul îndeplinirii atribuțiilor sale, specificate mai jos, urmărește atingerea următoarelor obiective:
 • Eficiență sporită prin distribuirea optimă a resurselor de timp și cele la nivel de sistem informațional;
 • Respectarea prevederilor SIRF și cadrului legal în vigoare;
 • Dezvoltare profesională continuă;
 • Creșterea calității activității.

Cerințe minime obligatorii:

 • Studii superioare în domeniul financiar-bancar sau evidenței contabile cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;
 • Cunoștințe aferente actelor normative și legislative ale Republicii Moldova în vigoare în domeniul financiar-bancar sau evidenței contabile, în special SIRF, actelor normative și reglementărilor interne ale BNM de care se va conduce în activitatea sa;
 • Cunoştințe aferente principiilor, proceselor și standardelor pentru analiză;
 • Cunoștințe de operare a calculatorului la nivel de utilizator și cunoașterea avansată aplicațiilor MS Word, Excel și Power Point;
 • Competențe lingvistice: cunoașterea limbii române și limbii engleze (nivel intermediar);
 • Competențe: integritate, responsabilitate, profesionalism, lucru în echipă, orientare către rezultate, credibilitate, perseverență, capacitatea de a rezolva probleme, planificare, comunicare, analiză, gestionare eficientă a timpului, spirit de inițiativă , învățare și dezvoltare continuă;

Alte abilități și atitudini:

 • candidatul trebuie să posede abilitatea de comunicare scrisă și orală, capacitatea de a expune clar și concis constatările, concluziile și recomandările (fixarea exactă și calitativă a informației);
 • capacități analitice - abilitatea de a consolida, analiza, interpreta și prezenta raportări și/sau previziuni;
 • abilitatea de a planifica, implementa și administra informaţii financiare și sisteme de control;
 • orientare spre acțiune și rezultat;
 • atitudine pozitivă, constructivă.

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj: Experiență profesională de 1 an în domeniul financiar-bancar sau evidenței contabile.

Principalele atribuții:

Asistă partea de analiză financiară prin consolidarea informațiilor, realizarea de analize, evaluări, calcule de indicatori, evoluții, etc.;

Verifică documentele primare aferente operațiunilor economice și financiare de care este responsabil, conform Politicii de contabilitate a BNM, Planului de conturi al BNM, prevederilor SIRF, și anume:

 • documentele primare privind corectitudinea operațiunilor de achiziționare a bunurilor materiale, lucrărilor executate şi serviciilor prestate;
 • documentele primare privind corectitudinea operațiunilor de modernizare a imobilizărilor corporale şi necorporale, dării în exploatare a imobilizărilor corporale și necorporale, OMVSD, casării imobilizărilor corporale și necorporale, OMVSD, a bunurilor materiale (consumabilelor), transmiterii cu titlu gratuit a bunurilor materiale, transmiterii bunurilor materiale de la un gestionar la altul şi reflectarea acestor operaţiuni în evidenţa contabilă;
 • documentele primare privind corectitudinea operațiunii privind eliberarea  bunurilor materiale  de la depozit în gestiune/în curs de execuție/la cheltuieli, conform normelor aprobate și la necessitate;
 • calculă lunar, la necesitate și la finele anului gestionar, amortizarea  acumulatoarelor şi anvelopelor aflate în exploatare.
 • calculă trimestrial, provizionul privind deprecierea stocurilor aflate în depozitul de bunuri materiale, etc.;

Analizează experiența Băncilor Centrale, organizațiilor internaționale și organelor de stat ale RM cu privire la diverse sectoare economico-financiare, precum și activității direcției;

Analizează subiectele aferente activității direcției în scopul realizării eficiente a obiectivelor direcției;

Face recomandări, vine cu idei despre îmbunătăţirea proceselor de activitate;

Perfectează materialele necesare pentru a fi prezentate Conducerii BNM spre examinare și aprobare;

Participă la elaborarea/modificarea/completarea/avizarea actelor normative interne, externe și altor documente aferente activității direcției;

Participă la procesul de dezvoltare și elaborare a cadrului metodologic și normativ aferent activității direcției;

Corespondența cu subdiviziunile BNM, precum și cu alte persoane fizice și juridice în aspecte ce țin de activitatea direcției;

Îndeplinește alte funcții și însărcinări la indicația Conducerii BNM.

Termen-limită: 15 iunie 2018.

Pentru participarea la concurs, completați formularul CV-ului online sau depuneți CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare și resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriți să candidați.

Pentru persoanele cu studii obținute în străinătate vor indica calificările (ex. GPA, etc.) țara și instituțiile de învățămînt respective.

Prioritate se va acorda persoanelor cu studii postuniversitare.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.