Azi: € 19,5605 lei 0,0232 $ 17,1569 lei 0,0105
Mâine: € 19,5511 lei 0,0094 $ 17,1418 lei 0,0151

Ministerul Finanțelor a prezentat conceptul programului „Prima casă”

Ministerul Finanțelor a prezentat conceptul programului „Prima casă” Sursa foto: gov.md

Ministerul Finanțelor a prezentat spre consultare publică conceptul proiectului „Prima casă”. Acesta include informații detaliate privind scopul proiectului, persoanele eligibile pentru finanțare, mecanismul de garantare a creditului, comisioanele aplicate, rata dobânzii aplicată etc.

Scopul Programului - facilitarea accesului persoanelor fizice la achiziția unei locuințe prin contractarea de credite garantate parțial de stat, în special, pentru familii tinere. Programul este unul național, aplicabil pe întreg teritoriul Republicii Moldova și poartă un caracter social, reprezentat de intervenția statului în procesul de garantare a creditelor.

Obiectivele Programului:

 • Suportul familiilor tinere în obținerea primei locuințe prin facilitarea accesului la credite ipotecare;
 • Crearea condițiilor optime pentru creșterea termenului de scadență a creditelor ipotecare;
 • Reducerea migrației în rîndul tinerilor. Absența unei locuințe este cauza principală pentru care tinerii moldoveni decid să migreze;
 • Oficializarea angajărilor în economia națională și transparentizarea salarizării;
 • Creșterea transparenței tranzacțiilor imobiliare.

Subiecții Programului:

 • Beneficiarul Programului – persoana fizică care dorește să-și procure o locuință prin creditare;
 • Creditorul – banca finanțatoare;
 • Garantul – Ministerul Finanțelor, prin mandatarea Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (în continuare - ODIMM) să emită garanții în numele şi în contul statului, în favoarea băncilor care acordă credite persoanelor fizice pentru achiziţia unei locuinţe în cadrul Programului, în limita plafoanelor aprobate anual pentru acest scop. 

Obiectul Programului: Locuințe finalizate, date în exploatare și locuințele din fondul locativ existent, aflate pe teritoriul Republicii Moldova.

Criteriile de eligibilitate ale beneficiarului Programului:

 • Vîrsta beneficiarului – până la 45 de ani la momentul solicitării creditului ipotecar;
 • Este cetățean al Republicii Moldova, angajat în Republica Moldova și dispune de venituri din surse oficiale;
 • Nu deține în proprietate individuală sau în comun cu soțul/soția sau cu alte persoane, o locuință, și nu are în derulare un credit ipotecar pentru achiziționarea locuinței; 
 • Plata lunară achitată de către beneficiar (dobînda și suma principală) nu va depăși 50 la sută din veniturile oficiale salariale nete cumulative ale familiei beneficiarului Programului. La stabilirea valorii veniturilor salariale vor fi acceptate și veniturile oficiale rudelor de gradul I ;
 • Se obligă să nu înstrăineze locuința achiziționată în primii 5 ani de la data dobîndirii, cu excepția cazului de achitare deplină. După expirarea acestui termen, cu acordul băncii și ODIMM, în cazul preluării contractului de credit de către un terț, acesta trebuie să întrunească criteriile de eligibilitate a beneficiarilor Programului;
 • Întrunește, în dependență de politica băncii, alte condiții specifice prevăzute de normele interne de creditare și principiile de management a riscurilor băncilor finanțatoare.

Condițiile Programului ”Prima casă”:

 • Plafonul maxim al prețului de achiziție a locuinței – 1 milion lei;
 • Participația proprie inițială a beneficiarului Programului este de cel puțin 5 la sută din prețul de achiziție a locuinței;
 • Termenul creditului va fi de pînă la 25 de ani;
 • Unitatea monetară de creditare: lei moldovenești;
 • Rata maximă a dobînzii efective la creditele acordate se reglementează de condițiile programului;
 • Creditul va fi rambursat integral până la momentul expirării contractului de credit, cu posibilitatea achitării anticipate;
 • Constituirea ipotecii asupra locuinței achiziționate în cadrul Programului: 50 la sută din valoarea locuinței în favoarea băncii și 50 la sută din valoarea locuinței în favoarea statului.

Criterii de eligibilitate ale băncii finanțatoare:

 • Participarea băncilor în Programul ”Prima casă” este voluntară;
 • Orice bancă licențiată din Republica Moldova poate acorda credite ipotecare în cadrul Programului ”Prima casă” persoanelor fizice, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate ale Programului;
 • Volumul total al creditelor acordate de către bănci în cadrul Programului ”Prima casă” va fi monitorizat de către ODIMM și comunicat băncilor. Din momentul atingerii nivelului maxim de creditare al Programului, băncile nu vor mai acorda credite noi, cu excepția cazului în care se va decide asupra extinderii Programului;
 • Solicitarea achitării mijloacelor în baza garanției acordate de stat numai în condițiile în care beneficiarul nu-și onorează plata sumei principale și a dobînzilor în decurs de peste 91 de zile consecutiv.

Valoarea Programului și procentul de garantare:

 • Valoarea maximă a Programului nu va depăși 1 miliard de lei în primii 2 ani de la lansarea acestuia;
 • Statul va garanta 50 la sută din soldul creditului (suma principală); 
 • Beneficiarul Programului, concomitent cu achitarea plății lunare pentru credit va achita, lunar, băncii finanțatoare un comision de garantare în sumă de 0,5 la sută anual din soldul garanției de stat;
 • Comision de garantare va fi revizuit cel puțin o data la 2 ani de către Ministerul Finanțelor în baza experiențelor de default la creditele Programului ”Prima casă”;
 • Banca finanțatoare va transfera, trimestrial, către ODIMM comisioanele de garantare colectate de la beneficiari pentru fiecare contract de credit acordat în cadrul  Programului ”Prima casă”.

Rata dobînzii la creditele ipotecare

Rata maximă efectivă a dobînzii (în continuare - DAE) va fi suma a următoarelor componente:

a) rata de referință pentru programul ”Prima casă” comunicată de către BNM (calculată ca rata medie ponderată a dobînzilor la depozitele cu termenul de la 6 luni pînă la 12 luni);

b) o marjă maximă de pînă la 3,0 la sută, care va fi precizată anual de către Guvern;

c) comisionul de garantare de 0,5 la suta anual din soldul garanției de stat;

Rata DAE va fi flotantă și va fi publicată de către ODIMM o dată la 6 luni. Rata dobînzii care se va aplica pentru semestrul următor va fi adusă la cunoștința beneficiarului de credit în scris sau în format electronic de către băncile finanțatoare în termen de 10 zile lucrătoare a semestrului următor. Modificarea ratei DAE va fi obligatorie pentru bănci doar în cazul micșorării ratei de referință.

Alte comisioane și tarife:

 • Băncile nu sunt în drept să perceapă alte taxe adiționale, cu excepția unui comision unic la acordarea creditului pentru a acoperi costurile juridice ce țin de documentarea creditului, valoarea căruia va fi stabilită în cadru juridic al Programului ”Prima casă”, dar nu mai mult de 1,0 la sută din suma creditului;
 • Beneficiarii vor achita separat prima de asigurare pentru asigurarea ipotecii în favoarea băncii finanțatoare și Ministerului Finanțelor proporțional cotelor garanțiilor acordate (50 la sută/ 50 la sută) în conformitate cu prevederile Legii cu privire la ipotecă nr.142 din 26 iunie 2008;
 • Guvernul va revizui taxele de stat pentru autentificarea contractelor de înstrăinare a imobilului și pentru autentificarea contractelor de gaj semnate în cadrul Programului ”Prima casă”.

Procedura de obținere a garanției de către banca finanțatoare:

 • În cazul în care beneficiarul nu-și onorează plata sumei principale și a dobînzii în decurs de peste 91 de zile consecutiv, banca va clasifica creditul ipotecar ca neperformant;
 • După clasificarea creditului ca neperformant, banca va expedia o solicitare în adresa ODIMM de efectuare a plății garanției în sumă de 50 la sută din soldul creditului;
 • După recepționarea solicitării de plată a garanției, Ministerul Finanțelor va efectua plata garanției în valoare de 50 la sută din soldul creditului în termen de 15 zile lucrătoare. 

Exercitarea dreptului de gaj:

 • Odată cu clasificarea creditului ca neperformant, în cazul în care banca solicită plata garanției de stat, băncile imediat vor iniția procesul de exercitare a dreptului de gaj în modul stabilit de legislația în vigoare;
 • Prețul de vînzare a gajului urmează a fi coordonat de către bancă cu ODIMM. În cazul comercializării gajului, banca va transfera Ministerului Finanțelor 50 la sută din prețul obținut, dar nu mai mult decît suma primită ca urmare a activării garanției;
 • În cazul în care suma obținută de Ministerul Finanțelor ca urmare a comercializării gajului este mai mică, decît cea transferată băncii din contul garanției, beneficiarul este obligat să achite diferența Ministerului Finanțelor și băncilor în decurs de 30 de zile calendaristice.

Termenul limită de prezentare a comentariilor de către părţile interesate este 12.06.2017.

Detalii pe mf.gov.md

Sursa: mf.gov.md

Noutăți similare